Gminny Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla osób uzależnionych oraz dla ofiar przemocy w rodzinie

Olszyna, ul. Legnicka 21
tel. 75 7212273
Punkt konsultacyjny jest czynny od 8.00 do 16.00 w pierwszy i trzeci czwartek miesiąca oraz w godzinach popołudniowych od 15.30 do 17.30 w drugi i czwarty wtorek miesiąca. Pani psycholog przyjmuje w ostatni poniedziałek miesiąca w godzinach od 15.00 do 19.00.

Podstawowe zadania realizowane przez Gminny Punkt Konsultacyjny:

  • motywowanie zarówno osób uzależnionych, jak i osób współuzależnionych do podjęcia psychoterapii w placówkach leczenia uzależnień, kierowanie do leczenia specjalistycznego,
  • motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie, do zmiany szkodliwego wzoru picia,
  • udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym (np. udział w grupie wsparcia)
  • rozpoznawanie zjawiska przemocy domowej, udzielenie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy,
  • inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej,
  • gromadzenie aktualnych informacji na temat dostępnych miejsc pomocy i kompetencji poszczególnych służb i instytucji, które udzielają systemowej pomocy społecznej.


Grupa wsparcia pacjentów uzależnionych od alkoholu po podstawowej terapii odwykowej i dla osób utrzymującej się w abstynencji.

Pacjenci po terapii podstawowej mogą skorzystać z uczestnictwa w grupie wsparcia. Zadaniem takiej grupy jest udzielenie wzajemnego wsparcia, pomoc w odbudowaniu relacji z bliskimi, dzielenie się doświadczeniami uczestników, wspólne rozwiązywanie problemów, poznawanie mechanizmu uzależnienia, budowanie siły i nadziei w walce o lepszą jakość życia, dzielenie się wsparciem emocjonalnym. Grupa liczy średnio 25 osób. Spotyka się w każdy czwartek miesiąca w godzinach od 18.00 do 20.00.


Grupa wsparcia dla osób współuzależnionych u których występują problemy alkoholowe oraz przemoc w rodzinie.

Grupa spotyka się jeden raz w miesiącu w sobotę. Spotkania odbywają się przy udziale terapeuty. Realizowany jest program terapeutyczny dla współuzależnionych. Oferta skierowana jest do osób będących w bliskich relacjach z osobami uzależnionymi. Celem pracy grupy jest rozpoznawanie sytuacji w jakiej znajdują się osoby współuzależnione.

Świetlica Środowiskowa

Na terenie gminy Olszyna działa Świetlica Środowiskowa w Olszynie w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz jej filia w Szkole Podstawowej w Biedrzychowicach. Świetlica w Olszynie jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 15.00 do 18.00. Świetlica w Biedrzychowicach jest czynna od 15.30 do 17.30 w każdy poniedziałek, wtorek i środę tygodnia. Do świetlic środowiskowych uczęszczają dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Dzieci pochodzą z różnych rodzin, rozbitych, niewydolnych wychowawczo, z rodzin borykających się z kłopotami finansowymi – bezrobociem. Dla dzieci jest to drugi dom, gdzie w atmosferze ciepła, szacunku, zrozumienia, bezpieczeństwa, akceptacji, pomocy i wsparcia realizuje się rozwój intelektualno – moralno – społeczny. Wychowankowie dzięki zajęciom w świetlicy podnoszą swój poziom intelektualny, mają możliwość rozwoju relacji społecznych, uczą się działań przedsiębiorczych i gospodarności, odpowiedzialności za wspólne dobro. W świetlicy prowadzone są zajęcia wychowawcze, zajęcia profilaktyczne, zajęcia teatralne, zajęcia plastyczne, zajęcia muzyczno – taneczne, pomoc w nauce, wycieczki, oddziaływanie środowiskowe: działanie integrujące, imprezy środowiskowe. W okresie letnim w miesiącu sierpniu i podczas ferii zimowych są organizowane dla dzieci półkolonie z dożywianiem.


JEŚLI JESTEŚ ŚWIADKIEM LUB OFIARĄ PRZEMOCY!!!

powiadom:
policję (997)
prokuraturę
zadzwoń:
0 801 12 00 02 Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
skorzystaj z Internetu:
www.niebieskalinia.info
zwróć się do:

ośrodka pomocy społecznej

powiatowego centrum pomocy rodzinie

ośrodka interwencji kryzysowej

gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych