obraz

Za czasów von Warnsdorfa w 1654 r. po procesach rekatolizacyjnych na Śląsku rozpoczęła się z inicjatywy mieszkańców Biedrzychowic budowa kościoła granicznego (Grenzkirche) dla ewangelików przygranicznych miejscowości śląskich, które były zależne od katolickich Habsburgów. Do 1656 r. mieszkańcy płacili dziesięcinę księdzu w Gryfowie. I tak w latach 1654-56 powstał ów ewangelicki kościół graniczny „Zum Jesusbrunnen” - „U studni Jezusa”, który po rozbudowie 1668 r. posiadał aż 2200 miejsc siedzących. Dnia 20.02.1656 r. poświęcony został nowy kościół. W czasie prac odkryto źródło w miejscu ołtarza, a ludzie – jak podaje kronikarz – leczą się tą wodą. Świątynia ta posiada szereg chórów, które otaczały barokowy ołtarz z wyobrażeniem Chrystusa i aniołów oraz piękną barokową ambonę (do dziś w niezmienionej formie przetrwały organy i jedna z lóż oraz częściowo ołtarz). Pod względem architektonicznym świątynia ta jest założona na planie krzyża z zakończonym trójbocznie prezbiterium, nakryta pozornym sklepieniem kolebkowym. Od północy przyległa czworoboczna wieża, przechodząca potem w ośmiobok, zwieńczona hełmem z latarnią. Zewnętrzną elewację kościoła ozdabiają portale: jeden renesansowy i dwa barokowe z lat 1680 i 1741 oraz dobrze zachowane barokowe epitafium nagrobne. Wieża zaś kryje w sobie dobrze zachowany mechanizm zegarowy oraz pięknie zdobiony dzwon z 1779 r.