Gminna infolinia dla osób, które nie mogą dotrzeć samodzielnie do punktu szczepień


Informacje udzielane będą od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00 pod numerem telefonu

tel. 798 967 093

Dla kogo dowóz na szczepienia

Osoby posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę̨ z w/w schorzeniami oraz osoby starsze, które będą̨ chciały zaszczepić́ się̨ przeciw COVID-19, ale mają trudność́ z dotarciem do punktu szczepień́, będą̨ mogły skorzystać́ ze specjalnie zorganizowanego przez gminę transportu.

Od piątku 15 stycznia 2021 r. pod numerem zarejestrowani na szczepienie mieszkańcy będą̨ mogli zgłaszać́ chęć́ skorzystania z dowozu. Prosimy najpierw o rejestrację na szczepienie w punkcie szczepień. 

Urząd Miejski w Olszynie nie wyznacza ani daty, ani godziny szczepienia danej osoby. Rejestracji na szczepienie przeciw Covid-19 należy dokonać przez:


 • Infolinia - numer 989.

 • Punkt szczepień przeciw Covid-19 na terenie Gminy Olszyna - PRZYCHODNIA WIELOSPECJALISTYCZNA w Olszynie ul. Wolności 21, tel. + 48 571 334 833


*INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

TOŻSAMOŚĆ I DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Administratorem przetwarzającym dane osobowe jest Burmistrz Olszyny. Z administratorem można skontaktować się:

 • telefonicznie – 75 7212050;
 • pisemnie – poczta@olszyna.pl;
 • osobiście (w każdy poniedziałek) lub pisemnie – 59-830 Olszyna, ul. Wolności 6.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się:

 • telefonicznie – 75 7212368 wew. 36;
 • pisemnie – katarzyna.krakowka@olszyna.pl;
 • osobiście lub pisemnie - lub pisemnie – 59-830 Olszyna, ul. Wolności 6.

CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA ORAZ KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzane są lub będą:

w celu zgłoszenia potrzeby transportu do punktu szczepień na podstawie udzielonej zgody i decyzji Wojewody Dolnośląskiego
z dnia 12 stycznia 2021 nr BZ-RM.6310.20.2021.MB(48).

WYMOGI I KONSEKWENCJE

Podanie/udostępnienie danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, telefonu kontaktowego, stopnia niepełnosprawności lub wieku jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem przyjęcia zgłoszenia na transport do punktu szczepień.

Osoba fizyczna, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania.

W przypadku odmowy podania/udostępnienia danych osobowych nie można przyjąć zgłoszenia tym samym zapewnić transportu
do punktu szczepień

INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH OSOBOWYCH

Następujące podmioty będą miały dostęp do danych osobowych we wskazanych zakresach:

 1. wolontariusze;
 2. pracownicy pomocy społecznej;
 3. upoważnieni pracownicy infolinii.

CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia organizacji transportu, a następnie będą archiwizowane zgodnie z Instrukcjami Archiwalnymi.

PRAWA OSÓB FIZYCZNYCH

 • Każda osoba fizyczna, której administrator przetwarza dane osobowe ma prawo:
 • Realizacja każdego żądania wymaga wcześniejszej weryfikacji tożsamości, zbadania zasadności i możliwości prawnych realizacji żądanego prawa.
 • W ciągu 30 dni od złożenia żądania administrator zobowiązany jest zrealizować żądanie lub odmówić realizacji żądania.
 • Odmowa realizacji żądania zawsze musi zawierać uzasadnienie.
 • jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, to wycofać tę zgodę w dowolnym momencie;
 • otrzymać od administratora kopię swoich danych osobowych oraz szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania tych danych osobowych;
 • zażądać zmiany lub uzupełnienia swoich danych osobowych, które są niepoprawne, niekompletne lub nieaktualne;
 • zażądać usunięcia swoich danych osobowych, jeżeli zachodzą uzasadnione prawnie okoliczności;
 • zażądać we wskazanym zakresie ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, jeżeli zachodzą uzasadnione prawnie okoliczności;
 • zażądać przesłania swoich danych osobowych przez administratora do innego wskazanego administratora, jeżeli jest to technicznie możliwe i jeżeli zachodzą uzasadnione prawnie okoliczności;
 • wnieść sprzeciw w stosunku do przetwarzania jej danych, jeżeli zachodzą uzasadnione prawnie okoliczności;
 • wnieść skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uważa, że realizacja prawa lub procesy przetwarzania nie są zgodne z obowiązującymi przepisami.