Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) gmina może tworzyć jednostki pomocnicze: sołectwa oraz dzielnice, osiedla i inne. Jednostkę pomocniczą tworzy rada gminy w drodze uchwały, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy. Zasady tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia jednostki pomocniczej określa statut gminy.  Sołectwa są jednostkami pomocniczymi Gminy. Nadzór nad działalnością jednostek pomocniczych Gminy sprawują organy gminy. Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie, a organem wykonawczym jest sołtys którego działalność wspomaga rada sołecka. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

Dane adresowe sołectw w gminie Olszyna