Barbara Chołuj

Skarbnik Gminy


Zadania i kompetencje skarbnika:

Skarbnik Gminy wykonuje zadania i obowiązki wynikające z art. 35 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.), a w szczególności:

 • prowadzi rachunkowość jednostki,
 • wykonuje dyspozycje środkami pieniężnymi,
 • przeprowadza kontrolę zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
 • przeprowadza kontrolę kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 • prowadzi nadzór i współuczestniczy w opracowaniu projektu budżetu,
 • dokonuje analizy budżetu i na bieżąco informuje burmistrza o jego realizacji,
 • przekazuje pracownikom samorządowym i kierownikom gminnych jednostek wytyczne, niezbędne do opracowania projektu planu budżetowego,
 • sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą referatu finansowego,
 • realizuje ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, podatkach i opłatach lokalnych, opłacie skarbowej i finansach publicznych,
 • dokonuje kontrasygnaty czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań finansowych,
 • sprawuje nadzór nad gminnymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie gospodarki finansowej.