Halina Białoń

Sekretarz Gminy


Sekretarz Gminy realizuje zadania powierzone mu przez burmistrza oraz w przypadku nieobecności burmistrza spowodowanej chorobą, urlopem lub innymi okolicznościami pełni jego obowiązki.

Zadania i kompetencje sekretarza gminy:

Wykonuje w imieniu burmistrza funkcję kierownika administracyjnego urzędu, zapewnia sprawne funkcjonowanie oraz organizuje pracę urzędu i w tym zakresie:

 • opracowuje projekt regulaminu organizacyjnego i regulaminu pracy urzędu oraz uaktualnia je w miarę potrzeby,
 • opracowuje zakresy czynności dla poszczególnych stanowisk pracy,
 • sprawuje nadzór nad organizacją pracy w urzędzie,
 • nadzoruje sprawy osobowe - kadrowe kierowników gminnych jednostek organizacyjnych i pracowników Urzędu Miejskiego,
 • zapewnia zgodność wydawanych decyzji administracyjnych i działania urzędu z obowiązującymi przepisami prawa,
 • nadzoruje przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej,
 • inicjuje i tworzy warunki do podnoszenia kwalifikacji pracowników urzędu,
 • nadzoruje przestrzeganie przez pracowników zasady rzetelnego i terminowego załatwiania spraw interesantów, w tym skarg i wniosków.

Sprawuje bezpośredni nadzór nad:

 • samodzielnymi stanowiskami pracy,
 • pracownikami obsługi,
 • przygotowuje projekty uchwał Rady Miejskiej,
 • współpracuje z Radą Miejską. Wspólnie z pracownikiem ds. obsługi Rady Miejskiej jest odpowiedzialny za właściwe przygotowanie materiałów pod obrady sesji,
 • nadzoruje kompletowanie dokumentacji z prac Rady Miejskiej,
 • przyjmuje ustne oświadczenia ostatniej woli spadkodawcy,
 • prowadzi sprawy gminy powierzone przez burmistrza,
 • prowadzi sprawy z zakresu organizacji przygotowania i przeprowadzenia wyborów powszechnych i referendów,
 • prowadzi nadzór nad ewidencją spraw niejawnych,
 • prowadzi nadzór nad ochroną danych osobowych,
 • nadzoruje proces edukacji w placówkach oświatowych gminy oraz działalność kulturalną, turystyczną i sportową na terenie gminy.