Rada Miejska jest organem stanowiącym i kontrolnym. Rada Miejska w Olszynie jest reprezentowana przez 15 radnych, którzy wybierani są w wyborach bezpośrednich. Kadencja Rady trwa 4 lata, licząc od dnia wyborów. Rada działa na sesjach, poprzez swoje komisje oraz poprzez Burmistrza Olszyny wykonującego jej uchwały.

Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga sprawy należące do jej kompetencji, określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz innych ustawach, a także w przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw. Sesje zwyczajne odbywają się w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury, przeważnie raz w miesiącu, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał, zgodnie z planem pracy. W sesjach Rady mogą uczestniczyć mieszkańcy gminy.

Rada Miejska rozstrzyga sprawy rozpatrywane na sesjach podejmując uchwały. Oprócz uchwał Rada może podejmować w formie uchwał: postanowienia proceduralne, deklaracje, oświadczenia, apele oraz opinie. Organizacja wewnętrzna oraz tryb pracy Rady Miejskiej w Olszynie a także zasady dostępu obywateli do dokumentów Rady, jej komisji i Burmistrza Olszyny stanowi Statut Gminy Olszyna.

RADNI RADY MIEJSKIEJ W OLSZYNIE:

WIESŁAW WYPYCH
Przewodniczący Rady Miejskiej,
członek Komisji Rolnej, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.

SABINA BARAN
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej,
członek Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych.

SEBASTIAN STYCHARZ
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej,
członek Komisji Budżetowej.

ARTUR GRABOWSKI
sekretarz Komisji Rewizyjnej,
sekretarz Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych.

ROMAN GRUBIZNA
przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej,
zastępca przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

MARIOLA KONDRACKA
sekretarz Komisji Rolnej, Leśnictwa i Ochrony Środowiska,
członek Komisji Rewizyjnej.

PIOTR KURCZEWSKI
przewodniczący Komisji Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej,
zastępca przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych.

ŁUKASZ LISIOWSKI
sekretarz Komisji Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej,
sekretarz Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej.

PATRYK OSTROWSKI
przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
zastępca przewodniczącego Komisji Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej.

MAŁGORZATA REPELEWICZ
członek Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych,
członek Komisji Budżetowej.

RYSZARD ROSZYK
członek Komisji Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej, 
członek Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej.

ŁUKASZ SARZYŃSKI
sekretarz Komisji Budżetowej,
zastępca przewodniczącego Komisji Rolnej, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.

NORBERT SCHINDZIELORS
przewodniczący Komisji Rolnej, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.

IWONA SZNAJDROWICZ
przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych,
zastępca przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej.

IZABELA ŚWIDERSKA
przewodnicząca Komisji Budżetowej, 
członek Komisji Rewizyjnej.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
PRZYJMUJE INTERESANTÓW

w poniedziałki w godz. 15.00-16.00 

w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Olszynie, ul. Wolności 6