Rada Miejska jest organem stanowiącym i kontrolnym. Rada Miejska w Olszynie jest reprezentowana przez 15 radnych, którzy wybierani są w wyborach bezpośrednich. Obecna kadencja rozpoczęła się 21 listopada 2019 r. i trwać będzie 5 lat. Rada działa na sesjach, poprzez swoje komisje oraz poprzez Burmistrza Olszyny wykonującego jej uchwały.

Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga sprawy należące do jej kompetencji, określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz innych ustawach, a także w przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw. Sesje zwyczajne odbywają się w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury, przeważnie raz w miesiącu, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał, zgodnie z planem pracy. W sesjach Rady mogą uczestniczyć mieszkańcy gminy.

Rada Miejska rozstrzyga sprawy rozpatrywane na sesjach podejmując uchwały. Oprócz uchwał Rada może podejmować w formie uchwał: postanowienia proceduralne, deklaracje, oświadczenia, apele oraz opinie. Organizacja wewnętrzna oraz tryb pracy Rady Miejskiej w Olszynie a także zasady dostępu obywateli do dokumentów Rady, jej komisji i Burmistrza Olszyny stanowi Statut Gminy Olszyna.

RADNI RADY MIEJSKIEJ W OLSZYNIE:

WIESŁAW WYPYCH
Przewodniczący Rady Miejskiej,
członek Komisji Rolnej, Leśnictwa i Ochrony Środowiska,
członek Komisji Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej.

IWONA SZNAJDROWICZ
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej,
członek Komisji Rolnej, Leśnictwa i Ochrony Środowiska,
członek Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych.

ŁUKASZ SARZYŃSKI
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej,
członek Komisji Budżetowej,
członek Komisji Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej.

ROMAN GRUBIZNA
przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej,
członek Komisji Rewizyjnej.

STANISŁAW JANUSZKO
przewodniczący Komisji Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej
członek Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej.

MARIOLA KONDRACKA
członek Komisji Rolnej, Leśnictwa i Ochrony Środowiska,
członek Komisji Rewizyjnej.

DAMIAN KOPIŚ
członek Komisji Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej,
członek Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej.

PIOTR KURCZEWSKI
przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych
członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

MARTA LELKO
członek Komisji Rewizyjnej,
członek Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych.

ARTUR OKUNIEWICZ
członek Komisji Budżetowej,
członek Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej.

PATRYK OSTROWSKI
przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

MAŁGORZATA REPELEWICZ
przewodnicząca Komisji Budżetowej,
członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji..

RYSZARD ROSZYK
członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
członek Komisji Budżetowej.

NORBERT SCHINDZIELORS
przewodniczący Komisji Rolnej, Leśnictwa i Ochrony Środowiska,
członek Komisji Rewizyjnej.

TOMASZ TERTEL
przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
członek Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
PRZYJMUJE INTERESANTÓW

w poniedziałki w godz. 15.00-16.00 

w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Olszynie, ul. Wolności 6

SYSTEM RADA DLA MIESZKAŃCÓW

Profile radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń oraz transmisje TV obrad Rady Miejskiej

Link do strony: http://rada.olszyna.pl/