Leszek Leśko

Burmistrz Olszyny


Burmistrz wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa.

Kompetencje i zadania burmistrza:

1) Burmistrz jest pracodawcą w rozumieniu kodeksu pracy dla pracowników zatrudnionych w urzędzie,

2) Kieruje bieżącymi sprawami gminy,

3) Reprezentuje gminę na zewnątrz i prowadzi negocjacje w sprawach dotyczących gminy,

4) Wydaje decyzje administracyjne w sprawach indywidualnych i w sprawach z zakresu administracji publicznej,

5) Nadzoruje realizację budżetu,

6) Realizuje politykę kadrową i wspólnie z sekretarzem odpowiada za przestrzeganie przepisów związanych ze stosunkiem pracy,

7) Udziela pełnomocnictwa w sprawach należących do jego wyłącznej kompetencji,

8) Podejmuje czynności w sprawach nie cierpiących zwłoki związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego

9) Jest terenowym szefem zarządzania kryzysowego,

10) Mianuje pracowników samorządowych według obowiązujących przepisów i ustalonych zasad,

11) Wydaje zarządzenia wprowadzające w życie regulaminy dotyczące działalności urzędu np. instrukcje obiegu dokumentów, regulamin pracy urzędu, funduszu nagród, funduszu świadczeń socjalnych itp.,

12) Burmistrz ma prawo wglądu w dokumenty sołectwa oraz wstępu do pomieszczeń i budynków należących sołectwa lub przez niego administrowanych,

13) Burmistrz sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością sekretarza i skarbnika oraz grupy robót interwencyjnych i prac społecznie użytecznych.

14) Burmistrz sprawuje pośredni nadzór nad działalnością :

  • referatu finansowego,
  • samodzielnych stanowisk pracy,
  • pracowników obsługi.

15) Burmistrz pełni funkcję kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

Informacje:

Burmistrz Olszyny Leszek Leśko przyjmuje interesantów 

w każdy poniedziałek w godzinach od 13.00 do 16.00.

Spotkanie należy umówić osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego lub telefoniczne - 75 721 20 50.