ZESPÓŁ CENTRUM DZIECKA I RODZINY
powołany Zarządzeniem Burmistrza Olszyny
dn. 22 marca 2016 r.

Karina Animucka - koordynatorka, Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Olszyny
Krystyna Mikler - kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszynie
Magdalena Kossowska - Przychodnia Wielospecjalistyczna w Olszynie
Gabriela Kurasiewicz - dyrektor Gminnego Przedszkola Publicznego w Olszynie
Jarosław Obrębski - Urząd Miejski w Olszynie
Marta Rosa-Kuchmistrz - Asystent Rodziny, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszynie
Artur Grabowski - Gminny Ośrodek Kultury w Olszynie

DO POBRANIA:

 1. Ulotka informacyjna CDiR 1
 2. Ulotka informacyjna CDiR 2

Centra Dziecka i Rodziny - wsparcie dla rodzin z małymi dziećmi od urodzenia do 4 r. ż. z terenów wiejskich, pozostających w szczególnie trudnej sytuacji.

Projekt i jego założenia bazują bezpośrednio na doświadczeniach projektu “Niewidzialne Dzieci”, który realizowała Fundacja Komeńskiego w 2010 roku. Ewaluacja działań ujawniła szczególne potrzeby i problemy związane z angażowaniem rodzin w szczególnie trudnej sytuacji materialnej, społecznej, mieszkaniowej, edukacyjnej:

Rekrutacja rodzin do różnych działań wspierających rozwój najmłodszych dzieci ograniczała się zawsze do tych rodzin, które miały lepszy dostęp do informacji o prowadzonych działaniach. Były to najczęściej dzieci urzędników/czek i nauczycieli/lek.

Z oferty Centrów korzystały głównie matki, gdyż to one przeważnie opiekują się dziećmi. To zjawisko jest powiązane również z sytuacją na lokalnych rynkach pracy, gdzie pracy dla kobiet jest zbyt mało. Udział w zajęciach Grup Zabawowych były dla tych matek okazją do wyjścia z domu, spotkania się z innymi dorosłymi.

Brakuje systemu zbierania danych o najmłodszych dzieciach w gminach. Dane są dostępne w różnych instytucjach i organizacjach, ale podmioty te nie wymieniają się informacjami. Brakuje jednego wspólnego źródła informacji nt sytuacji małych dzieci.

W jaki sposób Centra Dziecka i Rodziny sprzyjają integracji społecznej rodzin szczególnie trudnej sytuacji?

Założeniem projektu jest integrowanie działań różnych instytucji i moderowanie ich współpracy przy planowaniu i wdrażaniu działań skierowanych do najmłodszych dzieci. W takiej strukturze, w której różne instytucje (GOPS, Ośrodek zdrowia, przedszkole i inne) włączą się w działania na rzecz małych dzieci istnieje największa szansa, że rodzina z małym dzieckiem przynajmniej raz spotka się z ofertą gminną do niej skierowaną. Dodatkowo nasze doświadczenia wskazują, że jeśli jakaś rodzina nie korzysta z żadnego wsparcia instytucjonalnego, najłatwiej jest do niej dotrzeć poprzez osobistą wizytę domową. Taki pierwszy, osobisty kontakt zachęca rodziców do wyjścia z dziećmi na zajęcia Grupy Zabawowej czy do wypożyczenia zabawek z Biblioteczki dla najmłodszych, zapisania dziecka na zajęcia przedszkolne, odwiedzenia ośrodka zdrowia itd.

Jednocześnie bardzo ważne jest, aby działania Centrów miały charakter integracyjny i były dostępne zarówno dla rodzin w kryzysie jak i innych rodzin mieszkających na terenie gminy. Oferta Centrów będzie w całości bezpłatna i otwarta dla wszystkich chętnych, ale priorytetowo część miejsc na wszystkich zajęciach oraz spotkaniach będzie przeznaczona dla rodzin w szczególnie trudnej sytuacji. Wspieranie integracji różnych rodzin będzie możliwe np. dzięki ich udziałowi w zajęciach Grup Zabawowych, dorośli rozwijają swoją przedsiębiorczość i umiejętności społeczne poprzez wspólne planowanie zajęć, wspólną zabawę z dziećmi, podział zadań i odpowiedzialności za organizowanie zajęć. Dzieci mają natomiast możliwość kontaktu z rówieśnikami, uczą się od siebie przez obserwację i naśladowanie. Dzieci uczą się nowych słów, rozwijają swoją samowystarczalność, uczą się jak współpracować z nieznajomymi dziećmi, zasad pracy w grupie co pomaga im potem w procesie adaptacji w przedszkolu i szkole.

Wspólne aktywności adresowane do dzieci i rodziców, w trakcie których każda osoba jest traktowana w taki sam sposób i może się angażować na tyle na ile chce i potrafi, stwarzają przestrzeń do poznawania się, wymiany opinii i myśli oraz rozwiązań różnych problemów (nie tylko wychowawczych) i integruje rodziny o różnym pochodzeniu społecznym i statusie ekonomicznym. Ważnym czynnikiem jest tutaj fakt, że zajęcia są bezpłatne, więc może wziąć w nich udział każda zainteresowana osoba.

Dobrej jakości edukacja skierowana do najmłodszych dzieci przyciąga rodziców o różnym statusie społeczno – ekonomicznym. Inaczej jest z programami społecznymi skierowanymi do rodzin w kryzysie, które często mają charakter stygmatyzujący i segregujący.

Centra Dziecka i Rodziny były bardzo dobrze odbierane w lokalnych społecznościach, gdzie trafiały do rodzin w różnej sytuacji ale były atrakcyjne dla wszystkich grup społecznych.

W trakcie realizacji projektu zamierzamy używać następujących metod:

 • Partycypacja – włączanie w poszczególne działania tak wielu grup społecznych jak to możliwe oraz moderowanie ich zaangażowania w taki sposób, aby wszystkie miały realny wpływ na podejmowane decyzje.
 • Podejście włączające – cała oferta będzie tak skonstruowana aby szczególnie brać pod uwagę potrzeby rodzin w kryzysie.
 • Zaangażowanie babć i dziadków – zachęcanie ich do włączania się w działania i umożliwianie brania udziału w ofercie Centrów wraz z wnuczkami i wnukami i/lub innymi małymi dziećmi.
 • Integracja lokalnych instytucji odpowiedzialnych za edukację, wsparcie socjalne, zdrowie, kulturę.

Grupy docelowe:

Rodziny z dziećmi w wieku od urodzenia do 6 roku życia w tym rodziny w kryzysie (dzieci, rodzice, babcie i dziadkowie).

Rodziny w kryzysie definiowane są na potrzeby projektu jako rodziny objęte pomocą społeczną np. ze względu na trudności wychowawcze, potrzebę ochrony macierzyństwa i dużych rodzin, bezrobocie, chorobę przewlekłą lub niepełnosprawność członka rodziny, trudne warunki zamieszkania oraz nieletni rodzice.

Mieszkańcy/ki gminy

Osoby z terenu gminy które biorą udział w lokalnej diagnozie sytuacji małych dzieci – osoby reprezentujące lokalne władze i instytucje (wójt, animatorki/rzy GOK-i, nauczyciele/lki, położne, pielęgniarki środowiskowe, bibliotekarze/rki, osoby z organizacji pozarządowych, rodzice).

Zespół Centrum Dziecka i Rodziny

Zaangażowani zostaną:

 • Asystenci/tki rodziny – wolontariusze
 • Animatorzy/rki Grup Zabawowych -obie funkcje może łączyć 1 osoba.
 • Lokalni liderzy/ki, osoby mające do zaoferowania i przekazania innym wiedzę i umiejętności (np. położne, pielęgniarki, lekarze różnych specjalności, lokalni twórcy, poloniści, logopedzi, pracownicy bibliotek i inni)

Osoby, które pośrednio skorzystają na realizacji projektu:

Mieszkanki/cy gmin biorący udział w diagnozie, rodziny z małymi dziećmi korzystające z usług centrów, osoby uczestniczące w piknikach edukacyjnych, osoby, które przeczytają ulotki i plakaty informacyjne.

Cele projektu

Długofalowym celem projektu jest rozwijanie trwałego modelu zapobiegania wykluczeniu społecznemu rodzin z małymi dziećmi pozostających w kryzysie, mieszkających na terenach wiejskich.

Cele:

 • Zwiększanie poziomu aktywności lokalnej na rzecz tworzenia dobrego środowiska dla lepszych szans rozwojowych najmłodszych dzieci poprzez partycypację w seminariach diagnozujących sytuację małych dzieci, szczególnie tych żyjących w rodzinach w kryzysie, w dwóch gminach wiejskich.
 • Wspieranie rodzin z małymi dziećmi, pozostających w kryzysie, w wypełnianiu ich ról rodzicielskich poprzez umożliwienie udziału w Grupach Zabawowych, warsztatach i konsultacjach.
 • Przygotowanie do uruchomienia Centrów Dziecka i Rodziny poprzez przeszkolenie animatorek/ów i asystentek/ów rodzin do prowadzenia różnorodnych działań na rzecz małych dzieci i ich rodzin, w tym integrujących rodziny w kryzysie.

Działania

Projekt zakłada wsparcie w zaplanowaniu i wdrożeniu zintegrowanych działań dla małych dzieci i ich rodziców koordynowanych przez Centrum Dziecka i Rodziny. Centra będą oferowały różnego rodzaju działania i formy wsparcia ze szczególnym uwzględnieniem rodzin w kryzysie. Planujemy zrealizować następujące działania: wizyty wolontariuszy w domach, Grupy Zabawowe, Biblioteczkę dla Najmłodszych. Ważnymi działaniami będą te, które wynikną z diagnozy i które będą mogli zrealizować wolontariusze. Centra zostaną uruchomione w jednej z już funkcjonujących instytucji (może to być biblioteka, GOK, szkoła, przedszkole, świetlica środowiskowa).

Finansowanie

Projekt jest dofinansowany przez Oriflame.