ADAPTACJA BUDYNKU BIUROWEGO OLSZYŃSKICH FABRYK MEBLI W CELU NADANIA MU NOWYCH FUNKCJI SPOŁECZNYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH”

realizowanego z finansowym wsparciem z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla osi priorytetowej nr 6 „Infrastruktura spójności społecznej”, działanie 6.3. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów”, poddziałanie 6.3.1. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów- konkursy horyzontalne- nabór OSI (RPDS.06.03.01-IZ.00-02-169/16)

Wsparcie z Unii Europejskiej

Nazwa projektu: 

„ADAPTACJA BUDYNKU BIUROWEGO OLSZYŃSKICH FABRYK MEBLI W CELU NADANIA MU NOWYCH FUNKCJI SPOŁECZNYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH”

realizowanego z finansowym wsparciem z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla osi priorytetowej nr 6 „Infrastruktura spójności społecznej”, działanie 6.3. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów”, poddziałanie 6.3.1. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów- konkursy horyzontalne- nabór OSI (RPDS.06.03.01-IZ.00-02-169/16)


Cel projektu:

Głównym celem projektu jest kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów, w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym. Projekt przyczyni się do poprawy estetyki i funkcjonowania przestrzeni publicznych, poprawy bezpieczeństwa na niszczejącym terenie, a także do przeciwdziałania nierównościom społecznym i wykluczeniu społecznemu. W efekcie realizacji projektu powstanie atrakcyjne miejsce spotkań dla mieszkańców ob. rewitalizacji. W miejscu tym planowane są m.in. działania aktywizujące mieszkańców, zwiększające aktywność społeczną, zachęcające osoby bezrobotne do powrotu na rynek pracy. Miejsce to będzie przyjazne osobom niepełnosprawnym. Zagospodarowanie niewykorzystanych przestrzeni o wysokim potencjale wpłynie na poprawę atrakcyjności regionu oraz poprawę jakości życia mieszkańców.

W wyniku realizacji projektu przeprowadzona zostanie adaptacja budynku biurowego Olszyńskich Fabryk Mebli, zlokalizowanego na terenie gminy Olszyna, w celu nadania mu nowych funkcji społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych.

Głównym celem projektu jest kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich w wymiarze społecznym, gospodarczym, przestrzenno-funkcjonalnym i technicznym, co przyczyni się do osiągnięcia wielu różnorodnych korzyści:

• utrzymanie we właściwym stanie substancji zabytkowej terenu objętego projektem,

• poprawa estetyki i funkcjonowania przestrzeni,

• poprawa bezpieczeństwa na niszczejącym terenie,

• poprawa jakości życia mieszkańców regionu,

• zwiększenie komfortu użytkowania budynku,

• poprawa atrakcyjności regionu,

• przeciwdziałanie nierównościom społecznym i wykluczeniu społecznemu,

• spadek wskaźników negatywnych zjawisk społecznych,

• kształtowanie przestrzeni publicznych przyjaznych mieszkańcom i turystom,

• wysoka jakość świadczenia usług społecznych,

• utworzenie atrakcyjnej oferty aktywizującej mieszkańców,

• zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery (efekt dodatkowy),

• zmniejszenie zużycia energii (efekt dodatkowy),

• zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii (efekt dodatkowy),

• wzrost świadomości mieszkańców na temat możliwości oszczędzania energii (efekt dodatkowy).

W efekcie realizacji projektu powstanie atrakcyjne miejsce spotkań dla mieszkańców obszaru

rewitalizacji. W miejscu tym planowane są m.in. działania aktywizujące mieszkańców, zwiększające aktywność społeczną, zachęcające osoby bezrobotne do powrotu na rynek pracy. Ponadto miejsce to będzie przyjazne osobom niepełnosprawnym. Zagospodarowanie niewykorzystanych przestrzeni o wysokim potencjale wpłynie na poprawę atrakcyjności regionu oraz poprawę jakości życia mieszkańców.

Dnia 13.09.2018 r. podpisano umowę o dofinansowanie na w/w zadanie pomiędzy Województwem Dolnośląskim, z siedzibą we Wrocławiu, Wybrzeże Juliusza Słowackiego
12-14, 50-411 Wrocław a Beneficjentem – Gminą Olszyna, ul. Wolności 6, 59-830 Olszyna w ramach osi priorytetowej nr 6 „Infrastruktura spójności społecznej”, działanie 6.3. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów”, poddziałanie 6.3.1. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów- konkursy horyzontalne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 realizowanego z finansowym wsparciem z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Gmina Olszyna otrzymała dofinansowanie w kwocie:

5 067 658,27 PLN, w tym:

1) płatność ze środków EFRR w kwocie: 4 525 894,50 PLN

2) współfinansowanie z BP w kwocie: 541 763,77 PLN

Wkład własny Gminy w zakresie wydatków kwalifikowanych wynosi: 349 979,39 PLN

Całkowita wartość Projektu wynosi: 5 425 137,66 PLN


PROMOCJA PROJEKTU

ADAPTACJA BUDYNKU BIUROWEGO OLSZYŃSKICH FABRYK MEBLI W CELU NADANIA MU NOWYCH FUNKCJI SPOŁECZNYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH”

realizowanego z finansowym wsparciem z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla osi priorytetowej nr 6 „Infrastruktura spójności społecznej”, działanie 6.3. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów”, poddziałanie 6.3.1. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów- konkursy horyzontalne- nabór OSI (RPDS.06.03.01-IZ.00-02-169/16)

Gmina Olszyna otrzymała dofinansowanie w kwocie:

5 067 658,27 PLN, w tym:

1) płatność ze środków EFRR w kwocie: 4 525 894,50 PLN

2) współfinansowanie z BP w kwocie: 541 763,77 PLN


Wkład własny Gminy w zakresie wydatków kwalifikowanych wynosi: 349 979,39 PLN

Całkowita wartość Projektu wynosi: 5 425 137,66 PLN

Okres realizacji projektu: 23.03.2015 r. – 30.06.2020 r.


Projekt w trakcie realizacji w okresie październik 2018 r. – czerwiec 2019 r.