ADAPTACJA BUDYNKU BIUROWEGO OLSZYŃSKICH FABRYK MEBLI W CELU NADANIA MU NOWYCH FUNKCJI SPOŁECZNYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH”

realizowanego z finansowym wsparciem z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla osi priorytetowej nr 6 „Infrastruktura spójności społecznej”, działanie 6.3. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów”, poddziałanie 6.3.1. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów- konkursy horyzontalne- nabór OSI (RPDS.06.03.01-IZ.00-02-169/16)

Wsparcie z Unii Europejskiej

Nazwa projektu: 

„ADAPTACJA BUDYNKU BIUROWEGO OLSZYŃSKICH FABRYK MEBLI W CELU NADANIA MU NOWYCH FUNKCJI SPOŁECZNYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH”

realizowanego z finansowym wsparciem z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla osi priorytetowej nr 6 „Infrastruktura spójności społecznej”, działanie 6.3. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów”, poddziałanie 6.3.1. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów- konkursy horyzontalne- nabór OSI (RPDS.06.03.01-IZ.00-02-169/16)


Cel projektu:

Głównym celem projektu jest kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów, w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym. Projekt przyczyni się do poprawy estetyki i funkcjonowania przestrzeni publicznych, poprawy bezpieczeństwa na niszczejącym terenie, a także do przeciwdziałania nierównościom społecznym i wykluczeniu społecznemu. W efekcie realizacji projektu powstanie atrakcyjne miejsce spotkań dla mieszkańców ob. rewitalizacji. W miejscu tym planowane są m.in. działania aktywizujące mieszkańców, zwiększające aktywność społeczną, zachęcające osoby bezrobotne do powrotu na rynek pracy. Miejsce to będzie przyjazne osobom niepełnosprawnym. Zagospodarowanie niewykorzystanych przestrzeni o wysokim potencjale wpłynie na poprawę atrakcyjności regionu oraz poprawę jakości życia mieszkańców.

W wyniku realizacji projektu przeprowadzona zostanie adaptacja budynku biurowego Olszyńskich Fabryk Mebli, zlokalizowanego na terenie gminy Olszyna, w celu nadania mu nowych funkcji społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych.

Głównym celem projektu jest kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich w wymiarze społecznym, gospodarczym, przestrzenno-funkcjonalnym i technicznym, co przyczyni się do osiągnięcia wielu różnorodnych korzyści:

• utrzymanie we właściwym stanie substancji zabytkowej terenu objętego projektem,

• poprawa estetyki i funkcjonowania przestrzeni,

• poprawa bezpieczeństwa na niszczejącym terenie,

• poprawa jakości życia mieszkańców regionu,

• zwiększenie komfortu użytkowania budynku,

• poprawa atrakcyjności regionu,

• przeciwdziałanie nierównościom społecznym i wykluczeniu społecznemu,

• spadek wskaźników negatywnych zjawisk społecznych,

• kształtowanie przestrzeni publicznych przyjaznych mieszkańcom i turystom,

• wysoka jakość świadczenia usług społecznych,

• utworzenie atrakcyjnej oferty aktywizującej mieszkańców,

• zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery (efekt dodatkowy),

• zmniejszenie zużycia energii (efekt dodatkowy),

• zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii (efekt dodatkowy),

• wzrost świadomości mieszkańców na temat możliwości oszczędzania energii (efekt dodatkowy).

W efekcie realizacji projektu powstanie atrakcyjne miejsce spotkań dla mieszkańców obszaru

rewitalizacji. W miejscu tym planowane są m.in. działania aktywizujące mieszkańców, zwiększające aktywność społeczną, zachęcające osoby bezrobotne do powrotu na rynek pracy. Ponadto miejsce to będzie przyjazne osobom niepełnosprawnym. Zagospodarowanie niewykorzystanych przestrzeni o wysokim potencjale wpłynie na poprawę atrakcyjności regionu oraz poprawę jakości życia mieszkańców.

Dnia 13.09.2018 r. podpisano umowę o dofinansowanie na w/w zadanie pomiędzy Województwem Dolnośląskim, z siedzibą we Wrocławiu, Wybrzeże Juliusza Słowackiego
12-14, 50-411 Wrocław a Beneficjentem – Gminą Olszyna, ul. Wolności 6, 59-830 Olszyna w ramach osi priorytetowej nr 6 „Infrastruktura spójności społecznej”, działanie 6.3. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów”, poddziałanie 6.3.1. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów- konkursy horyzontalne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 realizowanego z finansowym wsparciem z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Gmina Olszyna otrzymała dofinansowanie w kwocie:

5 067 658,27 PLN, w tym:

1) płatność ze środków EFRR w kwocie: 4 525 894,50 PLN

2) współfinansowanie z BP w kwocie: 541 763,77 PLN

Wkład własny Gminy w zakresie wydatków kwalifikowanych wynosi: 349 979,39 PLN

Całkowita wartość Projektu wynosi: 5 425 137,66 PLN


PROMOCJA PROJEKTU

ADAPTACJA BUDYNKU BIUROWEGO OLSZYŃSKICH FABRYK MEBLI W CELU NADANIA MU NOWYCH FUNKCJI SPOŁECZNYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH”

realizowanego z finansowym wsparciem z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla osi priorytetowej nr 6 „Infrastruktura spójności społecznej”, działanie 6.3. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów”, poddziałanie 6.3.1. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów- konkursy horyzontalne- nabór OSI (RPDS.06.03.01-IZ.00-02-169/16)

Projekt w trakcie realizacji w okresie październik 2018 r. – czerwiec 2019 r.Zakończyła się modernizacja biurowca dawnych
Olszyńskich Fabryk Mebli.

Zadanie było jednym z najważniejszych projektów, jakie zrealizował samorząd Gminy Olszyna w ostatnich latach. Głównym celem realizacji tego przedsięwzięcia była kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów poprzemysłowych w wymiarze społecznym, gospodarczym, przestrzenno-funkcjonalnym oraz technicznym.

W skład projektu wchodziły między innymi następujące zadania:

  1. Wykonanie dokumentacji projektu budowlanego i wyposażenia przez firmę Projektowanie i Obsługa Inwestycji Budowlanych „AP-Projekt” Aneta Baszak z siedzibą w Lubaniu.
  2. Roboty budowlano montażowe wykonane przez firmę Katarek Sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze.
  3. Nadzór inwestorski prowadzony przez firmę : Pracownia Projektowo – Inżynierska AP-PROJEKT Przemysław Baszak.
  4. Dostawa i montaż: mebli i wyposażenia meblowego, urządzeń sanitarnych oraz wyposażenia audiowizualnego z podziałem na części realizowane przez firmę Projektowanie i Obsługa Inwestycji Budowlanych „AP-Projekt” Aneta Baszak z siedzibą w Lubaniu.
  • Cześć I Dostawa i montaż wyposażenia meblowego.
  • Część II Dostawa i montaż urządzeń i akcesoriów sanitarnych.
  • Część III Dostawa i montaż pozostałego wyposażenia pomieszczeń.
  • Część IV Dostawa i montaż wyposażenia audiowizualnego.

W ramach prac modernizacyjnych wykonano m.in pełną przebudowę wnętrza obiektu, zamontowano windę i urządzenia wspomagające poruszanie się osób niepełnosprawnych. Wymieniono stolarkę drzwiową i okienną, położono nowe pokrycie dachowe oraz wykonano termomodernizację obiektu.

Ostatecznie całkowita wartość projektu zamknęła się kwotą 6 257 048, 28 mln zł ,z czego ogólna kwota dofinansowania zadania środkami zewnętrznymi pozyskanymi przez gminę wyniosła 5 137 862, 36 mln zł. W tym dofinansowanie z budżetu państwa wyniosło 541 668, 28 tys zł, natomiast kwota dofinansowania z  Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) wyniosła
4 596 194,08 mln zł.

Główne elementy składowe projektu z podziałem na zadania wynosiły :

Lp.

Zadanie i wykonawca

Koszt zadania

1

Dokumentacja projektowa Projektowanie i Obsługa Inwestycji Budowlanych „AP-Projekt”

137.000,00 zł brutto

2

Roboty budowlano – montażowe Katarek Sp. z o.o.

4.996.261,16 zł brutto

3

Nadzór inwestorski : Pracownia Projektowo – Inżynierska AP-PROJEKT Przemysław Baszak

103.794,19zł brutto

4

Dostawa i montaż: mebli i wyposażenia meblowego, urządzeń sanitarnych oraz wyposażenia audiowizualnego z podziałem na części realizowane przez firmę Projektowanie i Obsługa Inwestycji Budowlanych „AP-Projekt” Aneta Baszak z siedzibą w Lubaniu.

1.013.092,93 zł brutto

4.1

Cześć I Dostawa i montaż wyposażenia meblowego.

857.998,80 zł brutto

4.2

Część II Dostawa i montaż urządzeń i akcesoriów sanitarnych.

21.990,00 zł brutto

4.3

Część III Dostawa i montaż pozostałego wyposażenia pomieszczeń.

120.189,13 zł brutto

4.4

Część IV Dostawa i montaż wyposażenia audiowizualnego

12.915,00 zł brutto