26 października 2016 r. Rada Miejska w Olszynie, w związku z wejściem w życie tzw. ustawy dekomunizacyjnej, podjęła uchwałę o zmianie nazw ulic w Olszynie. Nowe nazewnictwo ulic obowiązywać będzie od 1 czerwca 2017 r.

Ulice po nowemu:

ul. Michała Roli Żymierskiego - ul. Rzeczna
ul. Juliana Marchlewskiego - ul. Parkowa
ul. gen. Karola Świerczewskiego - ul. Adama Asnyka

W związku z powyższym mieszkańcy wyżej wymienionych ulic powinni podjąć następujące czynności:

1. Urząd Skarbowy w Lubaniu - osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej zgłaszają zmianę przy najbliższym kontakcie z Urzędem Skarbowym, np. przy składaniu zeznania podatkowego za rok 2017 podając nową nazwę ulicy. Można także wypełnić zgłoszenie aktualizacyjne ZAP 3 (do pobrania na stronie internetowej Urzędu Skarbowego w Lubaniu lub w siedzibie w Lubaniu).

2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych - osoby pobierające świadczenia powinny zgłosić zmianę danych adresowych na formularzu lub w dowolnej formie pisemnej do ZUS.

3. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej - przedsiębiorca jest zobowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu do CEIDG w najbliższym urzędzie gminy osobiście, listem poleconym lub on-line (w przypadku przesłania wniosku listem poleconym powinien być on opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy potwierdzonym przez notariusza) zgodnie z obowiązującymi przepisami, w terminie najpóźniej 7 dni od dnia zmiany danych.

Zakres zmiany powinien obejmować rubryki w których należy dokonać zmiany nazwy ulicy:

  • adres zamieszania,
  • adres zameldowania,
  • adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej,
  • adres do doręczeń,
  • adres dodatkowego miejsca wykonywania działalności gospodarczej,
  • adres przechowywania dokumentacji rachunkowej.

Wszelkie czynności wykonywane w CEIDG są BEZPŁATNE.

4. Dostawca energii elektrycznej i gazu - osoby będące klientami np. Tauron lub Polskiej Spółki Gazownictwa powinny zmianę danych adresowych zgłosić do właściwego dostawcy.

5. Urząd Miejski w Olszynie oraz podległe mu instytucje naniosą zmiany „z urzędu”.

6. Banki - należy zgłosić zmianę nazwy ulicy osobiście.

Dla informacji podaje się również, że kwestia ponoszenia kosztów zmiany dokumentów przez mieszkańców w sytuacji zmiany nazwy ulic kształtuje się następująco:

a) Dowody osobiste - posiadacz dowodu osobistego wydanego według starego wzoru, nie ma obowiązku wymiany dowodu na nowy, a nawet nie ma uprawnienia żądania jego wymiany w przypadku zmiany nazwy ulicy. Nowe dowody nie posiadają już adresu zameldowania, a wszelkie instytucje (np. banki), które potrzebują pozyskać od petenta potwierdzenie zameldowania wymagają aktualnie zaświadczeń wydawanych przez właściwe urzędy.

b) Paszporty - zmiana nazwy ulicy nie wpływa również na konieczność wymiany paszportów, gdyż zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy z 13 lipca 2006 roku o dokumentach paszportowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 268 z późn. zm.) paszport nie zawiera adresu właściciela.

c) Dowody rejestracyjne i prawa jazdy - ustawowo zwolnione z opłaty skarbowej tylko w przypadku zmiany nazwy ulicy.

d) Tabliczki z nową nazwą ulicy - właściciele nieruchomości zabudowanych zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego poniosą koszty wykonania nowych tabliczek bądź napisów na nieruchomości zgodnych z nową nazwą ulicy, które są obowiązani umieścić na nieruchomości w widocznym miejscu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

e) Zmiana w księdze wieczystej  - nieodpłatnie. Należy złożyć wniosek o zmianę w Sądzie Rejonowym w Lubaniu. Do wniosku należy dołączyć wypis z rejestru gruntów, który należy pobrać po 1 czerwca 2017 roku nieodpłatnie w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Lubaniu.

f) Mieszkańcy ulicy ponoszą koszty związane z wyrobieniem zdjęć do dokumentów (około 30 zł), zmianą pieczątek osobistych lub firmowych, wizytówek, a także ewentualnych szyldów, banerów reklamowych i reklam. Gmina w żadnym przypadku nie może zrekompensować tych kosztów.

g) Gmina zobowiązana jest zgodnie z art. 47a ustawy z 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015, poz. 520 z późn.zm) do umieszczania i utrzymywania w należytym stanie tabliczek z nazwami ulic i placów w miastach oraz innych miejscowościach na obszarze gminy oraz do prowadzenia i aktualizowania ewidencji numeracji porządkowej nieruchomości. Gmina poniesie więc koszty wykonania i umieszczania nowych tabliczek informacyjnych oraz wprowadzania niezbędnych zmian w dokumentacji gminnej.

h) Zarządcy budynków przy zmienianych ulicach zobowiązani są do dokonania zmian nazwy ulicy na nową w przypadku, gdy istnieje „stara nazwa” na budynku. Umieszczenie na budynkach aktualnych nazw ulic ma zasadnicze znaczenie dla działania służb ratunkowych czy też firm kurierskich.

Urząd Miejski w Olszynie wystąpi do Starostwa Powiatowego w Lubaniu, prowadzącego zasób geodezyjny i kartograficzny o wprowadzenie w/w zasobie niezbędnych zmian w nazewnictwie ulic.

Informujemy również, iż Burmistrz Olszyny wystosował pisemne powiadomienia o zmianie nazw ulic do instytucji takich jak: pogotowie, straż pożarna, straż miejska, policja, Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu, Wielospecjalistyczny Szpital - SPZOZ w Zgorzelcu, Urząd Statystyczny, Urząd Skarbowy, Sąd Rejonowy w Lubaniu, Poczta Polska, Starostwo Powiatowe w Lubaniu, ZUS Inspektorat w Lubaniu, KRUS Placówka Terenowa Lubań, Tauron, zarządców nieruchomości, a także innych instytucji.

Burmistrz Olszyny
Leszek Leśko