Jedna z najważniejszych w tym roku sesji olszyńskich rajców odbyła się 12 czerwca br. Najważniejszymi punktami spotkania była m.in. debata nad Raportem o stanie gminy Olszyna, który bardzo szczegółowo zreferował burmistrz Leszek Leśko, a także dwie uchwały związane z wotum zaufania i absolutorium. 

Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2018 i sprawozdania finansowego radni większością głosów (przy dwóch wstrzymujących się) udzielili Burmistrzowi Olszyny absolutorium. Jak podkreślił zaraz po głosowaniu przewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Wypych - to ważne głosowanie, które podsumowuje bardzo konkretnie miniony rok pracy gminnego samorządu. Nie zabrakło przy tym gratulacji i wyrazów uznania, które włodarzom Olszyny przekazali radni i sołtysi.

Wśród pozostałych uchwał, jakie zostały tego dnia podjęte, znalazły się m.in. decyzje dotyczące powołania Skarbnika Gminy Olszyna, zmian w budżecie gminy i wieloletniej prognozie finansowej. Oprócz tego radni przyjęli uchwałę ws. zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej o charakterze sportowo-rekreacyjnym na terenie gminy Olszyna.
Link do nagrania sesji Rady Miejskiej w Olszynie: NAGRANIE SESJI Z DN. 12.06.2019 R.