30 października br. o godz. 13.00 w Olszynie Dolnej w świetlicy pn. Olszyński przystanek dla turysty i rowerzysty przy ścieżce rowerowej miało miejsce październikowe posiedzenie Rady Miejskiej, podczas którego radni skorzystali z gościnności mieszkańców sołectwa i obradowali nad ważnymi kwestiami, którymi żyje lokalna społeczność.

Otwarcia sesji dokonał przewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Wypych. Przyjęto protokół z poprzedniej sesji, zapoznano się z informacjami i komunikatami wpływające do Rady Miejskiej w Olszynie, a także z informacja Burmistrza Olszyny Leszka Leśko o pracy między sesjami.

Podjęto także szereg uchwał. Wśród nich znalazły się m.in. uchwały: w/s złożonej Skargi na działania Sołtysa wsi Krzewie Małe; w/s wyboru ławnika na kadencję w latach 2020-2023; w/s zmiany Uchwały Nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 28 grudnia 2018 r., w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olszyna; w/s zmian w budżecie gminy na rok 2019; w/s udzielenia dotacji celowej podmiotowi leczniczemu; w/s wprowadzenia opłaty miejscowej oraz określenia wysokości stawki opłaty miejscowej i zarządzania jej poboru w drodze inkasa; w/s określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych; w/s określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zarządzania jego poboru od osób fizycznych w drodze inkasa; w/s zmiany uchwały nr XVI/96/2011 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

W sprawie złożonego przez mieszkańców pisma na działanie Sołtysa wsi Krzewie Małe przedstawiono stanowisko Komisji Rewizyjnej. Rozpatrzono również przedłożoną przez Burmistrza Olszyny informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Olszyna za pierwsze półrocze 2019 r.

NAGRANIE XV SESJI RADY MIEJSKIEJ W OLSZYNIE - TUTAJ