25 września br. Rada Miejska w Olszynie odbyła już po raz trzynasty w tej kadencji sesję, podczas której podjęto omawiane wcześniej na komisjach uchwały, a także dokonano podsumowania plebiscytu Sprzedawca Roku 2018 Gminy Olszyna.

Otwarcia sesji w Gminnym Ośrodku Kultury w Olszynie dokonał przewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Wypych, który przywitał zaproszonych gości, wśród których byli: poseł na Sejm RP Ewa Szymańska, Starosta Lubański Walery Czarnecki, Powiatowy Rzecznik Konsumentów Agnieszka Cichoń, a także kandydat na senatora RP Władysław Kozakiewicz. Wśród gości była także nowo wybrana dyrektor Dolnośląskiego Zespołu Szkół w Biedrzychowicach Urszula Ciupak oraz laureaci plebiscytu, którego organizatorem była „Gazeta Olszyńska”.

Po części wstępnej dokonano dekoracji zwycięzców plebiscytu Sprzedawca Roku 2018 Gminy Olszyna, a następnie przewodniczący Wiesław Wypych poprosił burmistrza Leszka Leśko o przybliżenie wybranych przez radnych punktów z informacji o pracy burmistrza między sesjami.

Centralnym punktem spotkania było podjęcie uchwał. Tym razem było ich w sumie sześć: w/s zmiany uchwały Nr VIII/46/2019 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Olszyna a Gminą Świeradów Zdrój w sprawie dowozu ucznia niepełnosprawnego zamieszkałego w Gminie Olszyna do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lubaniu Śląskim; w/s zmiany Uchwały Nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olszyna; w/s zmian w budżecie gminy na rok 2019; w/s wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomość rolną stanowiącą własność Gminy Olszyna przeznaczoną na cele rolne - na okres pięciu lat w drodze bezprzetargowej; w/s kontroli na działanie organów sołectwa Krzewie Małe; w/s zmian w Uchwale Nr IX/48/2019 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 5 września 2019 r, w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.

Po tej legislacyjnej części posiedzenia przewodniczący Rady Miejskiej i Burmistrz Olszyny poinformowali zebranych o oświadczeniach majątkowych złożonych przez radnych i kierowników jednostek i pracowników Urzędu Miejskiego.

Na zaproszenie Przewodniczącego Rady Miejskiej Wiesława Wypycha oraz Burmistrza Olszyny Leszka Leśko w sesji udział wzięli: Poseł na Sejm RP Ewa Szymańska oraz Władysław Kozakiewicz, Mistrz Olimpijski - Moskwa 1980 r. Spotkanie zaproszonych gośćmi z radnymi i mieszkańcami odbyło się bezpośrednio po sesji Rady Miejskiej. Była to okazja do poznania opinii, wymiany doświadczeń i dyskusji nad ważnymi kwestiami związanymi z sytuacją naszego regionu, jak i całego kraju.