VIII sesja Rady Miejskiej w Olszynie VIII kadencji odbyła się w Gminnym Ośrodku Kultury w Olszynie 29 maja 2019 r. o godz.13.00

Porządek obrad

1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej w Olszynie

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

3. Informacje i komunikaty wpływające do Rady Miejskiej w Olszynie

4. Informacja Burmistrza Olszyny o pracy między sesjami Rady Miejskiej w Olszynie

5. Interpelacje i zapytania radnych, oraz pytania w sprawach bieżących

6. Podjęcie uchwał

    6a. w/s zmiany Uchwały Nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 28 grudnia 2018 r., w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olszyna

    6b. w/s zmian w budżecie gminy na rok 2019,

    6c. w/s odwołania Skarbnika Gminy Olszyna

    6d. w/s zmiany uchwały Nr VII/31/2015 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Olszyna

    6e. w/s zmiany uchwały Nr XI/66/2016 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 26 października 2016 r., w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku

    6f. współdziałania z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubańskiemu z przeznaczeniem na budowę na terenie powiatu lubańskiego Systemu Ostrzegania Przeciwpowodziowego „KWISA”

7. Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania

8. Wnioski, oświadczenia radnych i sołtysów

9. Zakończenie sesji

Link do nagrania sesji Rady Miejskiej w Olszynie: NAGRANIE SESJI Z DN. 29.05.2019 R.