Już po raz jedenasty w tej kadencji olszyńskiego samorządu radni i włodarze gminy spotkali się w Gminnym Ośrodku Kultury w Olszynie podczas pierwszej po przerwie wakacyjnej sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 28 sierpnia 2019 r. o godz.13.00.

Porządek obrad

1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej w Olszynie

2. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji

3. Informacje i komunikaty wpływające do Rady Miejskiej w Olszynie

4. Informacja Burmistrza Olszyny o pracy między sesjami Rady Miejskiej w Olszynie

5. Interpelacje i zapytania radnych, oraz pytania w sprawach bieżących

6. Podjęcie uchwał:

6a. złożonej Skargi na działania Prezesa Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Olszynie.

6b. zmiany uchwały Nr VII/40/2019 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczani i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

6c. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Olszyna a Gminą Świeradów Zdrój w sprawie dowozu ucznia niepełnosprawnego zamieszkałego w Gminie Olszyna do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lubaniu Śląskim

6d. Wyrażenia zgody na przeniesienie własności nieruchomości w trybie art. 231 Kodeksu Cywilnego

7. Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania

8. Wnioski, oświadczenia radnych i sołtysów

9. Zakończenie sesji

Link do nagrania sesji Rady Miejskiej w Olszynie: NAGRANIE SESJI Z DN. 28.08.2019 R.