Co zrobić gdy nauka nie jest mocną stroną dziecka,

co zrobić gdy dziecko nie uzyskało promocji do następnej klasy,

i to po raz kolejny, jak pomóc dzieciom,

które do sukcesu dążą inną drogą niż średnia ocen?

Na to i wiele innych pytań odpowie Ośrodek Szkolenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Ząbkowicach Śl. Zdobywanie wykształcenia na zasadzie uczestnictwa w OHP jest jedną z dróg uzyskiwania wiedzy ogólnej i przygotowania zawodowego w ramach polskiego systemu oświaty oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu młodzieży zagrożonej demoralizacją.

TRWA REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Swoją ofertę kierujemy do młodzieży w wieku 15-18 lat, która z różnych przyczyn chce realizować obowiązek szkolny, łącząc naukę z pracą, a konkretnie przyuczeniem do zawodu. W naszej placówce Uczestnik OHP:

 • uzupełnia wykształcenie ogólne w zakresie  klasy VII i VIII szkoły podstawowej z jednoczesnym przyuczeniem do wykonywania określonej pracy lub zdobywa kwalifikacje zawodowe na poziomie szkoły branżowej pierwszego stopnia. 
 • kształcenie ogólne realizowane jest w:

a) Zespole Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śl.,
b) Szkole Podstawowej Nr 3 w Ząbkowicach Śl.
c) Szkole Branżowej Pierwszego Stopnia Cechu Rzemiosł Różnych I Małej Przedsiębiorczości w Ząbkowicach Śl.

 • Praktyczne przygotowanie zawodowe odbywa się na terenie placówki , gdzie znajdują się wyposażone warsztaty szkolne. Przyuczenie do zawodu w klasach szkoły podstawowej i gimnazjum: kucharz, fryzjer, krawiec oraz monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.  
 • Praktyczna nauka zawodu na poziomie szkoły branżowej : kucharz, fryzjer, sprzedawca, kamieniarz, krawiec, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, lakiernik, blacharz samochodowy, cukiernik, stolarz, murarz-tynkarz, mechanik pojazdów samochodowych, elektryk elektromechanik pojazdów samochodowych, rolnik, elektromechanik, piekarz
 • otrzyma pomoc w wyborze zawodu oraz przy podpisaniu umowy o pracę w charakterze młodocianego pracownika, co zapewni mu miesięczne wynagrodzenie oraz ubezpieczenie.
 • uczestnicy OHP oraz ich rodzice/opiekunowie uzyskują wsparcie w zakresie funkcji opiekuńczo-wychowawczej poprzez objęcie każdego uczestnika opieką wychowawcy, pedagoga oraz innych specjalistów , w zależności od potrzeb.

Wykaz wymaganych dokumentów

 1. Dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie do ośrodka na rok szkolny 2019\2020 do klasy 7 i 8 szkoły podstawowej
 1. kwestionariusz rekrutacyjny uczestnika
 2. ankieta
 3. zgoda na udostępnianie danych osobowych
 4. zgoda na udostępnianie wizerunku
 5. zgoda na udział w imprezach

c) opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej (nie dotyczy naboru do klasy szkoły branżowej i zawodowej),

d) opinia wychowawcy lub pedagoga szkolnego,

e) odpis skróconego aktu urodzenia z potwierdzonym zameldowaniem na pobyt stały,

f) karta zdrowia ucznia i karta szczepień lub ich kserokopie,

g) informacja o sytuacji domowej i materialnej uczennicy (ucznia)z podaniem dochodu na jednego członka rodziny brutto, zaświadczenie o dochodach

h) świadectwo ukończenia

i) oświadczenie rodziców o odpowiedzialności materialnej za ewentualne szkody spowodowane przez córkę /syna w trakcie pobytu w ośrodku,

j) zgoda rodziców na objęcie córki /syna opieką medyczną na czas pobytu w ośrodku przez NZOZ w Ząbkowicach Śl.

k) 2 zdjęcia.

Dotyczy kandydatów do klasy I Szkoły Branżowej I Stopnia oraz klas II i III branżowej:

 1. Wymagane dokumenty wymienione w p. 1
 2. Dodatkowo należy złożyć świadectwo ukończenia gimnazjum wraz z wynikami egzaminu gimnazjalnego,
 3. należy złożyć (na specjalnym druku) podanie o przyjęcie do określonej szkoły zawodowej

Wszystkie wymienione dokumenty należy złożyć do Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Ząbkowicach Śl.

Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP

ul. Cukrownicza 8

57-200 Ząbkowice Śl.

Tel. 74-64 10 138 lub 74-64 10 139