Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) i uchwały Nr VII/39/2020 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie przystąpienia do trzeciej zmiany w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Olszyna – II etap oraz w związku z art. 39 oraz art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu trzeciej zmiany w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Olszyna – II etap wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko, które odbędzie się od 18 stycznia 2021 r. do 8 lutego 2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Olszynie, ul. Wolności 6, 59-830 Olszyna, w budynku „B” pok. 11 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Olszynie: https://bip.olszyna.nv.pl/.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany planu miejscowego, odbędzie się w dniu 5 lutego 2021 r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Olszynie, ul. Wolności 6, 59-830 Olszyna, w budynku „A” pok. nr 3, o godz. 11.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz w związku z art. 39 i art. 54 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego lub prognozie oddziaływania na środowisko skutków ustaleń zmiany planu, może wnieść uwagi.

Uwagi do projektu zmiany planu i/lub prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na piśmie do Burmistrza Olszyny, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 lutego 2021 r. lub w formie elektronicznej na adres e-mail: poczta@olszyna.pl.

Stosownie do przepisu art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres: poczta@olszyna.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 lutego 2021 r.

Dokumentacja: