Szczegóły przetargu na BIP Urzędu Miejskiego w Olszynie (bip.olszyna.pl)

kliknij - więcej w BIP


OGŁOSZENIE O I PRZETARGACH OFERTOWYCH NA SPRZEDAŻ SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH BĘDĄCYCH MIENIEM GMINY OLSZYNA

Burmistrz Olszyny na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 713) ogłasza I przetargiofertowe na sprzedaż samochodów służbowych:

  • Przedmiotem przetargu jest : Samochód Ciężarowy
  • Przedmiotem przetargu jest : Samochód Osobowy

Model: FORD FT 280 V185 2.0 TDE Kat. E3 2.7 t.

Rok produkcji: 2005

Nr rejestracyjny: DLB FX79

Nr identyfikacyjny VIN: WF0VXXBDFV5J22947

Pojemność : 1998 cm3

Dopuszczalna masa całkowita: 2710 kg

Wskazania drogomierza na dzień 05.06.2020 r. : 267599 km

Rodzaj paliwa : olej napędowy

Kolor: niebieski

Data Pierwszej Rejestracji: 2006/08/11

Data Ważności Badania Technicznego: 2020/08/14

Cena wywoławcza pojazdu wynosi : 4. 100 zł brutto (słownie: cztery tysiące sto złotych)

Wadium w kwocie 400 zł (słownie: czterysta złotych) należy wpłacić najpóźniej do dnia: 18.06.2020 r.

Model: DACIA LOGAN MCV 1.6 16V

Rok produkcji: 2008

Nr rejestracyjny: DLB 13JT

Nr identyfikacyjny VIN: UU1KSD0M539075646

Pojemność : 1598 cm3

Dopuszczalna masa całkowita: 1810 kg

Wskazania drogomierza na dzień 05.06.2020 r. : 124695 km

Rodzaj paliwa : benzyna

Kolor: beżowo kremowy

Data Pierwszej Rejestracji: 2008/11/13

Data Ważności Badania Technicznego: 2021/06/07

Cena wywoławcza pojazdu wynosi : 8. 300 zł brutto (słownie: osiem tysięcy trzysta złotych)

Wadium w kwocie 800 zł (słownie: osiemset złotych) należy wpłacić najpóźniej do dnia: 18.06.2020 r.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w kwocie oraz terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu. Na Konto Urzędu Miejskiego w Olszynie Łużycki Bank Spółdzielczy Oddział w Olszynie Nr 23 8392 0004 1300 0374 2000 0030 z dopiskiem „Przetarg Ford” lub „Przetarg Dacia” oraz złożenie odpowiedniej oferty.Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nabywcy, który przetarg wygrał. Pozostałe wadia zostaną zwrócone do 5 dni po zakończeniu przetargu.

Wymagania jakie powinna spełniać oferta złożona w przetargu:

Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać:

  • imię i nazwisko, dokładny adres i telefon kontaktowy, lub nazwę firmy, siedziby oferenta , telefon, fax, e-mail, NIP, REGON.
  • w przypadku przystąpienia do przetargu osoby prawnej należy do oferty dołączyć aktualny wyciąg z odpowiedniego rejestru wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
  • oświadczenie oferenta, że zapoznał się z regulaminem przetargu, stanem technicznym przedmiotu przetargu oraz projektem umowy (Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do regulaminu przetargu)
  • kopie dowodu wadium
  • wypełniony formularz ofertowy (Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia)

Warunki odrzuceniaoferty:

Oferta zostanie odrzucona jeżeli:

  • została złożona po wyznaczonym terminie lub nie spełnia wymagań formalnych
  • w przypadku braku wpłaty wadium

Termin i miejsce złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej podpisem „OFERTA PRZETARGOWA SAMOCHÓD SŁUŻBOWY FORD LUB DACIA” w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Olszynie ul. Wolności 6 59-830 Olszyna do dnia 19.06.2020 r. do godz. 10:00

Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.06.2020 r. o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Olszynie.

Miejsce i termin, w którym można obejrzeć przedmiot przetargu:

Oględzin przedmiotu przetargu można dokonać po uprzednim kontakcie telefonicznym i umówieniu spotkania. Właściciel wyznaczy miejsce oraz datę spotkania w godzinach pracy Urzędu. Osoby zainteresowane mogą dokonywać oględzin maksymalnie do dnia 18.06.2020 r. t.j. przed dzień otwarcia ofert przetargu.