Burmistrz Olszyny ogłasza

Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2 , art. 40 ust. 1 pkt 1 i ust. 3, art. 67 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (jednolity tekst Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) Burmistrz Olszyny ogłasza I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż następujących n ieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie geodezyjnym 0001 Olszyna według stanu prawnego uwidocznionego w ewidencji gruntów:

1. Działka nr 1218/9 o powierzchni 0,0946 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Lubaniu prowadzona jest księga wieczysta KW nr JG1L/00027857/7.

Nieruchomość posiada kształt zbliżony do trapezu. Położona jest w terenie pochyłym, na łagodnym stoku opadającym w kierunku południowym, poniżej poziomu przebiegającej obok drogi. Teren w większości nieużytkowany, porośnięty starą roślinnością trawiastą, zakrzewiony i zadrzewiony. Na działce rosną pojedyncze drzewa owocowe. Dojazd do nieruchomości drogą wewnętrzną nieutwardzoną (do wykonania na odcinku ok. 20 m). Teren nieuzbrojony – możliwość uzbrojenia w wodę w pobliżu i inne media (z ul. Legnickiej).

Nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zapisana jest jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy usługowej, w tym usługi publiczne (symbol planu MN/U).

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi netto 25.000,- zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych), do której zgodnie z obowiązującymi przepisami zostanie doliczony podatek od towarów i usług VAT w wysokości 23%.

Przetarg odbędzie się w dniu 06.11.2017 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Olszynie przy ul. Wolności 6 , pokój nr 5.

Wadium wynosi 3.000,- zł (słownie: trzy tysiące złotych). Na dowodzie wpłaty wadium należy dopisać „Olszyna działka nr 1218/9”.

2. Działka nr 1216/5 o powierzchni 0,0773 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Lubaniu prowadzona jest księga wieczysta KW nr JG1L/00027814/4.

Nieruchomość posiada kształt zbliżony do prostokąta. Położona jest w terenie płaskim, na poziomie przyległej drogi. Teren w większości nieużytkowany, porośnięty starą roślinnością trawiastą, zakrzewiony i zadrzewiony. Na działce rosną pojedyncze drzewa przy granicy wschodniej. Dojazd do nieruchomości drogą publiczną utwardzoną. Teren nieuzbrojony – możliwość uzbrojenia w wodę i kanalizację (z ul. Legnickiej).

Nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zapisana jest jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy usługowej, w tym usługi publiczne (symbol planu MN/U).

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi netto 21.500,- zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy pięćset złotych), do której zgodnie z obowiązującymi przepisami zostanie doliczony podatek od towarów i usług VAT w wysokości 23%.

Przetarg odbędzie się w dniu 06.11.2017 r. o godz. 9.30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Olszynie przy ul. Wolności 6, pokój nr 5.

Wadium wynosi 2.500,-zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych). Na dowodzie wpłaty wadium należy dopisać „ Olszyna działka nr 1216/5”.

3. Działka nr 1216/6 o powierzchni 0,0788 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Lubaniu prowadzona jest księga wieczysta KW nr JG1L/00027815/1.

Nieruchomość posiada kształt zbliżony do prostokąta. Położona jest w terenie płaskim, na poziomie przyległej drogi, oddzielonej od niej rowem. Teren w większości nieużytkowany, porośnięty starą roślinnością trawiastą, zakrzewiony i zadrzewiony. Na działce rosną pojedyncze drzewa przy granicy wschodniej. Dojazd do nieruchomości drogą publiczną utwardzoną. Teren nieuzbrojony – możliwość uzbrojenia w wodę i kanalizację (z ul. Legnickiej).

Nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zapisana jest jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy usługowej, w tym usługi publiczne (symbol planu MN/U).

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi netto 22.000,- zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych), do której zgodnie z obowiązującymi przepisami zostanie doliczony podatek od towarów i usług VAT w wysokości 23%.

Przetarg odbędzie się w dniu 06.11.2017 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Olszynie przy ul. Wolności 6 , pokój nr 5.

Wadium wynosi 2.500,- zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych). Na dowodzie wpłaty wadium należy dopisać „Olszyna działka nr 1216/6”.

4. Działka nr 1216/7 o powierzchni 0,1288 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Lubaniu prowadzona jest księga wieczysta KW nr JG1L/00027816/8.

Nieruchomość w kształcie nieregularnego wieloboku zbliżonego do trapezu. Położona jest w terenie płaskim, na poziomie przyległych do niej dróg, w tym jednej oddzielonej od niej rowem. Teren w większości nieużytkowany, porośnięty starą roślinnością trawiastą, zakrzewiony i zadrzewiony. Na działce rosną pojedyncze drzewa przy granicy wschodniej. Dojazd do nieruchomości drogą publiczną utwardzoną. Teren nieuzbrojony – możliwość uzbrojenia w wodę i kanalizację (z ul. Legnickiej).

Nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zapisana jest jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy usługowej, w tym usługi publiczne (symbol planu MN/U).

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi netto 32.000,- zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące złotych), do której zgodnie z obowiązującymi przepisami zostanie doliczony podatek od towarów i usług VAT w wysokości 23%.

Przetarg odbędzie się w dniu 06.11.2017 r. o godz. 10.30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Olszynie przy ul. Wolności 6, pokój nr 5.

Wadium wynosi 3.500,- zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych). Na dowodzie wpłaty wadium należy dopisać „Olszyna działka nr 1216/7”.

Wadium winno być wnoszone w pieniądzu w kasie tut. Urzędu Miejskiego w terminie do dnia 03.11.2017 r. (do godz.13.00) lub na konto w Łużyckim Banku Spółdzielczym Oddział w Olszynie Nr 23 8392 0004 1300 0374 2000 0030 , w terminie gwarantującym potwierdzenie dokonania tej wpłaty na podanym koncie do dnia 03.11.2017 r. Dowody wniesienia wadium podlegają przedłożeniu komisji przetargowej przed rozpoczęciem przetargu. Osoby fizyczne winny przed przetargiem okazać komisji dowód osobisty, a firmy lub spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej wraz z ważnymi pełnomocnictwami.

Wadia wniesione przez uczestników przetargów, którzy przetarg wygrali, zalicza się na poczet ceny nabycia, a wadia wniesione przez pozostałych uczestników przetargu zostaną im zwrócone nie później niż przed upływem trzech dni od dnia, odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Przetargowa cena nabycia nieruchomości płatna jest jednorazowo nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia notarialnej umowy sprzedaży w miejscu i w terminie podanym przez organizatora przetargu, pomimo prawidłowego zawiadomienia, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wyższej od ceny wywoławczej o minimum jedno postąpienie. Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych i ustalane jest z uczestnikami przetargu

Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca nieruchomości.

Przetarg może zostać odwołany, po uprzednim podaniu do publicznej wiadomości ważnych przyczyn jego odwołania.

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu, zamieszczone na stronie internetowej BIP: www.bip.olszyna.nv.pl oraz na stronie internetowej urzędu: www.olszyna.pl. Ponadto informacje dot. przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Olszynie, 59-830 Olszyna, ul. Wolności 6 (budynek B) tel. 75 7212050 w.45.

Olszyna, dnia 04.10.2017 r.