Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu udziela gminom pożyczek skierowanych na likwidację ogrzewania opartego na paliwie stałym na przyjazne środowisku źródła ciepła.

Burmistrz Olszyny uprzejmie informuje, że gmina Olszyna rozważa możliwość przystąpienia do ww. projektu. Jednakże ostateczna decyzja zostanie podjęta przez Radę Miejską w Olszynie do końca 2017 r.

W związku z powyższym zapraszamy mieszkańców do wypełnienia poniżej załączonego Formularza deklaracji chęci przystąpienia do projektu oraz dostarczenia do Urzędu Miejskiego w Olszynie w godzinach pracy urzędu lub przesłanie na adres: Urząd Miejski w Olszynie ul. Wolności 6, 59-830 Olszyna.

Poniżej przedstawiamy kilka niezbędnych informacji dotyczących dofinansowania

I. Projektem objęta jest wymiana lokalnych źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi lub biomasą na nowoczesne źródła ciepła takie jak:

 1. kotły gazowe
 2. kotły na lekki olej opałowy
 3. piece zasilane prądem elektrycznym
 4. kotły na paliwa stałe lub biomasę charakteryzujące się parametrami co najmniej jak dla kotłów 5 klasy (wg. normy PN-EN 303-5:2012)
 5. OZE - pompy ciepła, kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne, przydomowe elektrownie wiatrowe - służące zasileniu źródła

II. Dofinansowaniem objęte będą wyłącznie zadania zrealizowane od 1 stycznia 2017 roku.

III. Kto może ubiegać się o dofinansowanie:

 1. osoby fizyczne, które są właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości
 2. wspólnoty mieszkaniowe
 3. najemcy lokalu komunalnego

IV. Jaka jest wysokość dofinansowani:

Dofinansowane stanowić będzie do 50% wartości kosztów kwalifikowanych zadania, jednak nie więcej niż:

 1. 10 000,00 zł - dla domu jednorodzinnego
 2. 7 000,00 zł - dla mieszkania w bloku wielorodzinnym
 3. w przypadku kotłowni zasilającej w ciepło budynek wielorodzinny limit kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia inwestycyjnego określony będzie w oparciu o liczbę obsługiwanych mieszkań – jako iloczyn tej liczby i kwoty 4 000,00 zł.

Do kosztów kwalifikowanych można zaliczyć następujące elementy:

 • koszt przygotowania dokumentacji technicznej, w tym geologicznej, koniecznej do realizacji zadania,
 • koszt demontażu starego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym lub biomasą (wyłącznie w przypadku likwidacji wszystkich źródeł w nieruchomości objętej zgłoszeniem),
 • koszt zakupu i montażu nowego źródła ciepła,
 • koszt zakupu i montażu węzła cieplnego wraz z przyłączem, niezbędną aparaturą kontrolnopomiarową i elektryczną,
 • koszt przyłączy gazowych i energetycznych,
 • koszt zakupu i montażu nowej instalacji technologicznej kotłowni wraz z niezbędną aparaturą kontrolno-pomiarową, instalacją elektryczną w obrębie kotłowni, zbiornikiem na paliwo oraz systemem odprowadzania spalin - w przypadku kotłowni zasilających w ciepło budynki wielorodzinne,
 • koszt zakupu i montażu źródła energii z OZE (fotowoltaika oraz energia wiatrowa),
 • koszt zakupu i montażu wewnętrznej instalacji: gazowej (za licznikiem), elektrycznej (za licznikiem), c.o. oraz c.w.u. - tylko w przypadku likwidacji starego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym (dotyczy likwidacji wszystkich źródeł w nieruchomości objętej zgłoszeniem),
 • zbiornik na ciepłą wodę użytkową,
 • koszt zakupu i montażu wkładów kominowych,
 • koszt wykonania odwiertów w przypadku gruntowych pomp ciepła,
 • podatek od towarów i usług VAT jeżeli Beneficjent końcowy nie ma prawnej możliwości jego odliczenia (wymagane oświadczenie).

Kosztami niekwalifikowanymi są m.in.:

 • koszt nadzoru nad realizacją,
 • zmiana konstrukcji dachu i pokrycia dachowego,
 • koszt robót wykonanych siłami własnymi przez Beneficjenta końcowego,

V. Zastrzeżenia

 1. Dofinansowanie nie dotyczy nieruchomości wykorzystywanych sezonowo, np.: domów letniskowych oraz budynków w budowie.
 2. wszystkie urządzenia muszą posiadać certyfikaty zgodności CE,
 3. inwestycje powinny być przygotowane do realizacji pod względem formalnym, tj.: posiadać wszystkie wymagane prawem pozwolenia i zgłoszenia,
 4. instalacje fotowoltaiczne, wiatrowe lub mieszane (PV-wiatrowe) mogą być finansowane w ramach „Programu” tylko w przypadku wykorzystania ich do zasilania nowego źródła ciepła,
 5. w przypadku wymiany źródła ciepła warunkiem niezbędnym do objęcia zadania dofinansowaniem jest likwidacja wszystkich dotychczasowych źródeł ciepła w nieruchomości objętej zgłoszeniem, zasilanych paliwami stałymi lub biomasą (w tym kominków) , za wyjątkiem:

- wykorzystania pieców kaflowych jako akumulacyjnych przy ogrzewaniu elektrycznym,

- pieców przedstawiających wysokie walory estetyczne,

- pieców objętych ochroną konserwatorską;

W powyższych przypadkach konieczne jest odłączenie pieca od przewodu kominowego.

Termin składania deklaracji upływa z dniem

31 października 2017 roku.

DO POBRANIA:

 1. Ogłoszenie Burmistrza Olszyny
 2. Deklaracja