OBWIESZCZENIE
Burmistrza Olszyny

w sprawie obowiązku podłączenia posesji do istniejącej kanalizacji miejskiej

Zawiadamia się, że w przypadku wybudowania ulicznej sieci kanalizacji sanitarnej istnieje możliwość i obowiązek podłączenia przyległych posesji do kanalizacji miejskiej.

Obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej nakłada art. 5 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zwolnienie z tego obowiązku może nastąpić tylko w przypadku gdy nieruchomość została wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków.

Uchylanie się właściciela nieruchomości od nałożonego nań ustawą, obowiązku przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, nie znajduje żadnego prawnego uzasadnienia. Urząd Miejski ma w takim przypadku możliwości prawne: wydania decyzji nakazującej wykonanie obowiązku przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej oraz nałożenia sankcji grzywny, zaś wykonanie decyzji nakazującej przyłączenie podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Burmistrz Olszyny realizując zadania gminy nałożone w/w ustawą buduje kolektory sanitarne, które mają określony cel przejęcia ścieków sanitarnych produkowanych przez mieszkańców, na oczyszczalnię ścieków. Związane jest to z szeroko pojmowaną ochroną środowiska oraz wymogami prawnymi. Na realizację inwestycji komunalnych Burmistrz Olszyny zaciąga korzystne pożyczki, dotacje z WFOŚiGW we Wrocławiu oraz pozyskuje środki z funduszy unijnych. W przypadku nie wykazania po zakończeniu inwestycji efektu ekologicznego polegającego na likwidacji istniejących dotychczas szamb, przyznane środki mogą podlegać zwrotowi. W związku z tym Gmina jest zobligowana do wykazania się efektem ekologicznym oraz do szczegółowej kontroli i egzekwowania uzyskania efektu ekologicznego przy prowadzonych inwestycjach.

W związku z powyższym apelujemy o niezwłoczne przystąpienie do wykonania obowiązku podłączenia posesji do kanalizacji miejskiej.

Informacja do Mieszkańców w zakresie prawidłowej
gospodarki wodno-ściekowejBurmistrz Olszyny przypomina, że:

 • Zgodnie z§ 7Uchwały Nr III/16/1018Rady Miejskiej z dnia25.04.2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Olszyna właściciel nieruchomości nieskanalizowanej jest zobowiązany do opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb), każdorazowo po napełnieniu zbiornika nie dopuszczając do ich przepełniania, jednak nie rzadziej niż 1 raz na kwartał.
 • Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach każdy mieszkaniec ma obowiązek utrzymania porządku    i czystości na terenie własnej posesji, między innymi poprzez podłączenie instalacji sanitarnej do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub umiejscowienie na terenie posesji szczelnego zbiornika bezodpływowego, bądź sprawnie działającej przydomowej oczyszczalni ścieków.
 • Zgodnie z art. 6, tej samej ustawy, w przypadku posiadania zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków właściciel jest obowiązany do regularnego opróżniania tych urządzeń, co musi być udokumentowane ważną umową z przedsiębiorstwem zajmującym się wywozem nieczystości oraz regularnie gromadzonymi dowodami opłat za takie usługi. Umowa musi zostać zawarta z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (wykaz przedsiębiorstw poniżej).

   W związku z powyższym, informujemy, iż Straż Miejska w Olszynie wraz z upoważnionym pracownikiem Urzędu Miejskiego w Olszynie będą przeprowadzać kontrole dotyczące prawidłowości w zakresie gospodarowania ściekami na terenie nieruchomości.

Przedmiotowe kontrole dotyczyć będą:

 1. podłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej;
 2. w przypadku gdy nieruchomość nie posiada technicznej możliwości przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, kontrola będzie obejmowała:
 • sprawdzenia szczelności bezodpływowych zbiorników i ich zgodnego z prawem opróżnianie (kontrola posiadanej umowy oraz rachunków za wykonanie usługi wywozu nieczystości ciekłych w ilości zgodnej ze zużyciem wody),
 • sprawdzenie prawidłowości eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków (kontrola posiadanej umowy, rachunków za wykonanie usługi wywozu osadu oraz dowodu potwierdzającego przeprowadzoną okresową kontrolę).

Wykaz przedsiębiorstw posiadających pozwolenie na wywóz nieczystości ciekłych na terenie Gminy Olszyna

 1. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o. o, ul. 3 Maja17, 59-830 Olszyna,
 2. WCSERWIS Sp. z o. o.,Spółka Komandytowa, ul. Szybowa 2, 41-808Zabrze,
 3. Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych ,,IZERY’’Spółka z o .o.,ul. Kargula i Pawlaka 16,59-623 Lubomierz,
 4. SIMEKO Sp. z o. o, ul. Karola Miarki 42, 58-506 Jelenia Góra