Już po raz piętnasty olszyńscy radni spotkali się na comiesięcznym posiedzeniu, które tym razem zwołane zostało na 27 listopada br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Olszynie.

Otwarcia sesji Rady Miejskiej w Olszynie tradycyjnie dokonał przewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Wypych. Przyjęto protokoły z poprzednich sesji oraz zapoznano się z informacjami i komunikatami wpływającymi do Rady Miejskiej w Olszynie, a także z informacją Burmistrza Olszyny Leszka Leśko o pracy między sesjami.

Wśród uchwał znalazły się następujące akty prawne: w/s programu współpracy Gminy Olszyna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2020-2022; w/s określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego; w/s ustalenia zasad na jakich przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych radnym; w/s ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym z terenu Gminy Olszyna; w/s ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku; w/s ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku; w/s zmiany Uchwały Nr XI/63/2019 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zarządzenia jego poboru od osób fizycznych w drodze inkasa oraz uchwała w/s zmian w budżecie gminy na rok 2019.

Ponadto radni zapoznali się z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Olszyna w roku szkolnym 2018/2019. Do zatwierdzenia przedłożony został również plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olszynie na 2020 r.

NAGRANIE XV SESJI RADY MIEJSKIEJ W OLSZYNIE - TUTAJ