PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Kształcenie kompetencji kluczowych uczniów szkół w Gminie Olszyna realizowany w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego”


Wartość projektu:

1 702 442,25 zł

w tym 1 616 861,24 zł dofinansowania z Funduszy Europejskich


Termin realizacji projektu:

od 1.09.2017 r. do 30.06.2019 r.


Projekt realizujemy w:

  1. Szkole Podstawowej Nr 1 w Olszynie
  2. Szkole Podstawowej Nr 3 im. T. Kościuszki w Olszynie
  3. Szkole Podstawowej im. J. Korczaka w Biedrzychowicach

Celem głównym projektu jest:

  1. wzrost kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności na rynku pracy u uczniów objętych projektem,
  2. zniwelowanie deficytów uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
  3. podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli.

Projekt przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego RPO WD 2014-2020, tj. ”Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijanie niezbędnego podejścia do ucznia, szczególnie
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” poprzez realizację następujących działań edukacyjnych dla uczniów z Gminy Olszyna:

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Kształcenie kompetencji kluczowych uczniów szkół w Gminie Olszyna realizowany w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego”