Burmistrz Olszyny Zarządzeniem nr 20/2018 z dn. 9 kwietnia 2018 r. ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. T. Kościuszki w Olszynie.

Postępowanie konkursowe przeprowadzone zostanie zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem "Konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. T. Kościuszki, ul. Wolności 17, 59-830 Olszyna" w terminie do dnia 26 kwietnia 2018 r. do godz. 14.00 w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Olszynie, ul. Wolności 6, 59-830 Olszyna (pok. Nr 5, I piętro).

Konkurs przeprowadzi komisja powołana przez Burmistrza Olszyny.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie w formie pisemnej.

DO POBRANIA:

  1. Zarządzenie Burmistrza Olszyny Nr 20/2018 z dn. 9.04.2018 r. ws. ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Olszynie.