ilustracja - przydomowe oczyszczalnie ścieków

Odpowiedź Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej na wysłaną interpelację.

Warszawa, /elektroniczny znacznik czasu/ 2020 r.

(BM) WPR.054.305.2020.AS

Pani

Elżbieta Witek

Marszałek Sejmu RP

Szanowna Pani Marszałek,

w odpowiedzi na interpelację 10482 z dnia 3 września 2020 r. Posła na Sejm RP, Pana Roberta Obaza w sprawie wymogów związanych z budową przydomowych oczyszczalni, uprzejmie przekazuję następujące informacje.

W odpowiedzi resortu z dnia 18 sierpnia br. na interpelację nr 7135 Posła na Sejm RP, Pana Wiesława Krajewskiego, w sprawie interpretacji przepisów dotyczących wymogów związanych z budową przydomowych oczyszczalni wskazano, że w przypadku, gdy system odprowadzania ścieków z przydomowej oczyszczalni stanowi integralną część tej oczyszczalni, zaś sama instalacja posiada deklarację zgodności właściwości użytkowych z obowiązującymi normami, takiego systemu odprowadzającego nie należy traktować jako urządzenia wodnego, a w konsekwencji jego wykonanie nie będzie wymagało uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. W przypadku, kiedy ścieki z przydomowej oczyszczalni odprowadzane będą do ziemi przy pomocy dodatkowych, niestanowiących integralnej części oczyszczalni, urządzeń, wówczas taki obiekt należy traktować jako urządzenie, o którym mowa w art. 16pkt 65 ustawy Prawo wodne, na którego wykonanie, w myśl art. 389 pkt 6 ww. ustawy, wymagane będzie uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

W związku powyższym ocena konieczności uzyskania stosownej zgody wodnoprawnej w konkretnych przypadkach możliwa jest po dokonaniu każdorazowo analizy przyjętych w danym przypadku rozwiązań technicznych zaproponowanych przez inwestora. Należy podkreślić, że przesądzenie o ewentualnym wymogu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego należy do organu, który jest właściwy na podstawie przepisów prawa materialnego do podjęcia stosownego rozstrzygnięcia.

Odnosząc się do zapytania Pana Posła dotyczącego doprecyzowania, co powinno być rozumiane poprzez określenie „integralna część oczyszczalni”, informuję, że przez wspomniane pojęcie należy rozumieć taki element systemu przydomowej oczyszczani ścieków, który jest niezbędny do jej działania oraz prawidłowego spełniania swoich funkcji, a zatem stanowi funkcjonalną całość systemu. Przydomowa oczyszczalnia ścieków nie może funkcjonować bez wylotu oczyszczonych ścieków (np. drenaż rozsączający, czy studnie chłonne),a zatem można uznać te elementy za stanowiące integralną część oczyszczalni.

Należy zaznaczyć, iż wspomniana powyżej deklaracja zgodności właściwości użytkowych z obowiązującymi normami wystawiana jest przez producenta danego wyrobu na całość systemu oczyszczania, a nie oddzielnie dla każdego z jego elementów, gdyż stanowią one integralną część przydomowej oczyszczalni ścieków.

Przedstawiając powyższe wyjaśnienia należy zaznaczyć, że stanowiska i opinie w sprawach interpretacji przepisów ustawy – Prawo wodne oraz jej aktów wykonawczych, mogą jedynie służyć do wyjaśnienia wątpliwości, co do celu i zakresu stosowania. Zajęcie stanowiska w indywidualnej sprawie należy jednak do organu, we właściwości którego, określonej przez przepisy prawa materialnego i formalnego, pozostaje podjęcie stosownego rozstrzygnięcia.

Z poważaniem

z up. Anna Moskwa

Podsekretarz Stanu

w Ministerstwie Gospodarki Morskiej

i Żeglugi Śródlądowej

/podpisano cyfrowo/


List wystosowany przez Pana Posła Roberta Obaza.(załącznik w pdf.)